PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
 • ZPUH Maruś
  NIP: 7321006010
 • E-mail:meble@marus.pl
 • Godziny działania sklepucodziennie 8:00 - 16:00, w soboty 9:00 - 13:00

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem marus.pl

 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Maruś z siedzibą w Ozorkowie NIP 7321006010 REGON 470763509

 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 4. Cena – cena brutto Towaru podana na stronie internetowej Sklepu;

 5. Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) w celu założenia Konta;

 6. Formularz Zamówienia – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, a także na wybór sposobu dostawy Towaru i sposobu płatności; 

 7. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu; 

 8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zakupu Towaru niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia regulaminu dotyczące Konsumentów (za wyjątkiem postanowienia §9 ust. 2 Regulaminu) stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

 9. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem marus.pl; 

 10. Sprzedawca – podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;

 11. Towar – rzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu za pośrednictwem Sklepu;

 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość; 

 13. Zamówienie – prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu, który Klient chce zakupić, sposób zapłaty, sposób dostawy Towaru oraz dane Klienta.

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Chrome w wersji 35 lub wyższej, Firefox w wersji 35 lub wyższej, Opera w wersji 33 lub wyższej albo Safari w wersji 8 lub wyższej. W przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa JavaScript i plików cookies.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Sklepie, Sprzedawca podejmie odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby postronne danych przesyłanych przez Internet. 

 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. 


2. Reklamacje

2.1 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad fizycznych

2.2 Jeżeli Produkt ma wady, które tkwiły w nim w chwili otrzymania przez Klienta Produktu lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacje można składać mailowo poprzez adres allegro@marus.pl Sprzedawca prosi Klientów, aby składając reklamację podali dane wskazane w formularzu, co umożliwi sprawne rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca zwraca się z prośbą, by reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz dokument lub jego kopię potwierdzający zakup, a także fotografie reklamowanego Produktu. Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji.

2.3 Sprzedawca oświadcza, że rzeczywiste kolory Produktów prezentowanych w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od kolorów widocznych na wyświetlaczu urządzenia z którego korzysta Klient, co wynika z ustawień wyświetlacza, natężenia światła itp. Na podstawie zdjęć zamieszczanych w Sklepie nie ma możliwości dokonania prawidłowego pomiaru parametrów Produktów (np. odległości między półkami) – w przypadku wątpliwości prosimy o zapoznanie się opisem Produktu lub o zadanie nam pytania. Ponadto producent może zmieniać w czasie materiały używane do produkcji, w tym w szczególności okleiny. Dlatego Produkty identyczne co do kształtu i funkcji do zakupionych wcześniej mogą różnić się odcieniem. Produkty podobne mogą również różnić się innymi cechami.

2.4 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktu tkwiące w nim w chwili wydania lub wynikłe z okoliczności tkwiących w Produkcie w chwili wydania, jeżeli wady te zostały wykryte w okresie dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

2.5 Klient może żądać wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad albo dokonania jego naprawy, a także od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje wymiany albo naprawy.

2.6 Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.

2.7 Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Produktu na wolny od wad, Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.

2.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia Produktu, jeżeli nie tkwiły w nim w momencie otrzymania Produktu przez Klienta lub nie powstały w wyniku wad tkwiących w Produkcie w momencie otrzymania Produktu przez Klienta. Stwierdzenie takich mechanicznych uszkodzeń może stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji za zasadną.

2.9 Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni.

2.10 Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:

2.10.1 w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Produktu, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady, 

2.10.2 w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.

2.11 W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

2.12 Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności w przypadku gdy Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta. W tym celu, Klient może według swojego wyboru:

2.13 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w ust. 11 powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

2.14 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 

3. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowiązkowe. 
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż dostawca towaru weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą. 
 5. Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, który odstąpił od Umowy Sprzedaży dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. 
 11. W przypadku, gdyby w wyniku korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, wartość Towaru uległa zmniejszeniu, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia od Konsumenta odpowiedniego odszkodowania. Zmniejszenie wartości Towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez Sprzedawcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego Towaru jako towaru używanego.
4. Ceny produktów
 1. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie określone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT. 

 2. Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu nie obejmują kosztów dostawy Towaru.

 3. Koszty dostawy zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru. Koszty dostawy Towaru mogą być również w wyjątkowych okolicznościach ustalane bezpośrednio ze Sprzedawcą. 

 4. Kwotą należną Sprzedawcy, na którą składa się Cena oraz koszty dostawy Towaru, jest kwota podana w podsumowaniu Zamówienia w chwili dokonywania zakupu przez Klienta. 

 5. Przy zakupie hurtowej ilości Towarów kwota, o której mowa w ust. 4 zostanie obliczona z uwzględnieniem rabatu przyznanego Klientowi indywidualnie.

5. Konta użytkowników

 1. Założenie Konta wymaga:
 • wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego na stronie internetowej Sklepu przez podanie wymaganych (obowiązkowych) danych tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, którego Klient będzie używał do logowania się na Konto;
 • zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji pod Formularzem Rejestracji;
 • kliknięcie przycisku potwierdzającego rejestrację.
 1. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracji danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością. 
 2. Po założeniu Konta Klient uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się przez Klienta w Sklepie. 
 3. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Klienta oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku. 
 4. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Klientowi możliwości korzystania z funkcjonalności Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu. 
   

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu